UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI filiala CUGIR

  Motto: "Arta nu trebuie încorsetată!"
Prof. dr. Mârza Traian, președinte UAP

  Președintele U.A.P., d-l prof. dr. Traian Mârza, spune că artistul nu trebuie încorsetat în studii, diplome, certificate ori adeverințe, artistul e un om liber, artistul este un creator care încearcă să capteze Frumosul și să-l ofere celor din jur, sub forma diverselor aspecte ale artei: pictura, muzica, teatrul, sculptura, poezia, cinematografia, dansul, etc.
  Ca să faci parte din UAP trebuie întrunite trei condiții:
- Să fii activ, adică să creezi, să ții mereu aprinsă flacăra domeniului în care te manifești;
- Să semnezi o cerere de înscriere în UAP, la care se atașează o copie după actul de identitate;
- Să plătești cotizația prevăzută în statut.

  Notă: cotizația nu e obligatorie, ea conferă doar dreptul de spor la pensie, drept prevăzut în legislația în vigoare și care se stabilește pe baza cotizației!

  UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI filiala Cugir invită pe toți iubitorii de frumos să se alăture acestui demers. 

Membri
1- Vasile Dumitru
2 - Rodica Florea
3 - Cătălin Borangic
4 - Maria Trif
5 - Vasile Palfi
6 - Mirela Micu
7 - Claudia Cărpinișan
8 - Adriana-Maria Crișan
9 - Camelia Bartalics
10 - Găldău Mihaela-Arabela
11 - Ana Bugeag
12 - Maga Eugenia
13 - Maga Viorel-Liviu
14 - Cosmina Gînța
15 - Horea Virgil
16 - Carmen Watkins
17 - Ana-Maria Tomuș
18 - Chirilă Ligian Dragoș

Invitați
Muntean Nicu
LucianVaidean
Maria Dodoc
Ionela Popa
Diane Elisabeta
Diana Oancea Morar
Avram Ovidiu
Silviu Dancea
Gabriela Vulcan
Nicu Romanițan
Roxana Fulga
Tatiana Petric
Lilica Vanț
Ana Vlaic

Detalii de orice natură găsiți aici
https://uniuneaartistilorplastici.ro/

 STATUTUL UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI (U.A.P.)

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
 
Art. 1 .Denumirea şi sediul

Denumirea :„UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI ”
UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI ”este persoană juridică fără scop lucrativ sau patrimonial înfiinţată în condiţiile Legii nr. 21/1924 ca UNIUNE de creaţie, apolitică, cu scop nelucrativ şi nonprofit cu personalitate juridică inregistrata in Registrul National ONG , Ministerul Justitiei cu numarul 2/D/1998 la categoria ”Uniuni si grupari de persoane juridice infiintate potrivit Legii nr. 21/1924” conform Sentinţei Civile de înfiinţare nr. 1069/1998, din dosarul 2701/1998 Tribunalul Alba.
Ea este constituita din creatori din domeniul artelor plastice si vizuale.
Sediul Uniunii prevăzute în primul alineat este în Alba Iulia str. 1 Decembrie 1918, bl. M9, jud.Alba şi denumirea ei este „UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI ”, persoană juridică poziţia 52/1998.
În cuprinsul prezentului Statut, sunt utilizaţi următorii termeni:
U.A.P. pentru Uniunea Artiştilor Plastici .
U.A.P. este continuatoarea morala a Sindicatelor Mixte ale Artisti Plastici din Provincie.
U.A.P. beneficiaza de atributul de utilitate publica conferit prin Decretul Lege nr.
266 /28. 12. 1950 al prezidiului Marii Adunari Nationale al Republicii Populare
Romane ,privind recunoasterea Uniunii Artistilor Plastici ca persona juridica de utilitate publica publicat in Buletinul Oficial din 28 decembrie 1950 .

Art.2. Scop
Uniunea reprezintă interesele profesionale şi sociale ale membrilor săi în scopul afirmării rolului important al artistului plastic, alături de celelalte categorii de artişti, la elaborarea politicii culturale locale, precum şi pentru cunoaşterea contribuţiei artiştilor plastici prin operele lor la progresul societăţii.
Uniunea susţine şi apără interesele membrilor săi, în raporturile acesteia cu instituţii şi organizaţii cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi cu autorităţile publice locale.

Art.3. Infiintare
U.A.P. s-a infiintat si functioneaza in baza Legii nr.21/1924 ,cat si a Ordonantei de Guvern 26/2000 aplicandu i se prevederile de la art.83 (alin.2),care stipuleaza ca ”Uniunile ,federatiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924 , isi pastreaza personalitatea juridica si de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante (OG nr.26/2000) li se v-a aplica regimul juridic al federatiilor prevazut de aceasta din urma”.
Potrivit art.44 (alin.1) din Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor ,registrul federatiilor si registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin Ordinul Nr.954/ B/C/2000 al Ministerului Justitiei ,denumirea de Uniunea Artistilor Plastici a fost verificata si aprobata pentru categoria ”Uniuni si grupari de persoane juridice” infiintate conform Legii nr.21/1924 asigurandu -se in acest mod si disponibilitatea denumirii.

Art.4. Uniunea Artistilor Plastici poate infiinta societati comerciale,sucursale,reprezentante, birouri si puncte de lucru in tara si strainatate. 
 
CAPITOLUL II
 
OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE DE FUNCŢIONAREA
 
Art.6. În relaţiile sale de colaborare, Uniunea activează pentru a fi cunoscute şi promovate prevederile recomandării privind Statutul artistului, adoptată de Conferinţa generală a UNESCO, în a 21-a şedinţă a sa de la Belgrad din 27.10.1980.

Art.7. Uniunea activează pentru a respecta principiul libertăţii creaţiei, a libertăţii de exprimare a gândirii, a opţiunilor şi orientărilor estetice, a drepturilor egale , precum şi a solidarităţii morale, civice şi sociale a membrilor săi.

Art.8. Uniunea funcţionează ca reprezentant a membrilor săi în rezolvarea problemelor profesionale şi sociale ale acestora, astfel:
a) Organizează singură sau în colaborare, expoziţii, saloane şi galerii de artă, precum şi activităţi specifice pentru a face cunoscute în ţară şi străinătate lucrările de artă plastică românească, creaşie a membrilor săi, prin producţie editorială, film, videocasete, târguri, expoziţii, etc.
b) Organizează participarea membrilor săi la manifestări artistice prin toate formele culturale specifice (concursuri, conferinţe, simpozioane, burse, saloane naţionale şi internaţionale şi altele);
c) Înfiinţează filiale si sucursale în ţară şi străinătate;
d) Deţine şi înfiinţează structuri cu activităţi conexe, participă ca partener cu resurse proprii, în domeniul creaţiei şi al producşiei artistice în ţară şi străinătate;
e) Contribuie, în condiţiile legilor în vigoare la realizarea de către membrii săi a programelor de artă iniţiate de aceştia sau la comanda celor interesaţi;
f) Întreţine relaţii de colaborare în vederea stimulării creaţiei artistice, cu reprezentaţii Administraţiei Publice Locale şi Centrale, ca şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate;
g) Colaborează la elaborarea şi realizarea unor proiecte artistice de interes public pe baza de contracte, convenţii şi acţiuni comune-expoziţii, intervenţii artistice în domeniul urbanistic, concursuri pentru executarea de monumente şi lucrări de artă monumentală.
În aceste scop, Uniunea poate participa cu cote părţi financiare sau alte mijloace, poate primi în condiţiile legii subvenţii, sponsorizări, mecenate sau susţineri pentru achiziţionarea operelor de artă al căror autori sunt membrii săi, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
h) Sprijină acţiunile de debut şi activitatea tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de artă, până la 35 de ani, prin instituirea unui fond destinat acestora;
i) Depune diligenţe şi acţionează în limitele financiare proprii, pentru mărirea bazei materiale (sedii, galerii de artă, studiouri de creaţii, case de creaţie şi alte asemenea), pentru organizarea de servicii specifice şi sprijină pe membrii săi în respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 şi a altor legi prin care sunt stabilite drepturi şi obligaţii pentru artiştii plastici;
j) Organizează şi controlează activitatea pentru aplicarea şi respectarea prevederilor H.G. 647/1991, privind regimul vamal pentru lucrările de artă plastică;
k) Îndeplineşte atribuţiile necesare în scopul realizării drepturilor membrilor Uniunii prevăzute de Legea nr. 127/1995,si a Legii nr.8 / 2006 ,cat si a legilor privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor U.A.P. în sistemul Asigurărilor Sociale de stat;
l) Îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea atingerii scopului şi obiectivelor sale.
m) Uniunea incheie protocoale de aderare cu asociatii profesionale care au activitate in domeniul artelor vizuale si Artelor Spectacolului,organizatii care prin cererea tip de aderare mentioneaza ca adera la principiile si valorileUniunii inscrise la Tribunalul Alba,pozitia 52, si sunt de acord cu statutul acesteia ,in conditiile pastrarii independentei organizationale si a deplinei capacitati decizionale.
  
CAPITOLUL III
 
MEMBRII AI UNIUNII DE CREAŢIE. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.9. CATEGORII DE MEMBRI

Calitatea de membru al Uniunii este dobândită la cerere de către :absolvenţi cu studii superioare, diplomă de licenţă în domeniul Artelor Vizuale şi Artelor spectacolului, scritori,muzicologi ,artisti profesionisti in artele spectacolului, alti creatori si teoriticieni din domeniul artelor plastice,vizuale si multimedia.
a) membrii cu drepturi depline: absolvenţi cu studii superioare, diplomă de licenţă în domeniul Artelor Vizuale şi Artelor spectacolului, scriitori,muzicologi ,artisti profesionisti in artele spectacolului, alti creatori si teoriticieni din domeniul artelor plastice,vizuale si multimedia;
b) membrii colaboratori- fără drept de vot: persoane care au preocupări si vor sa sprijine activitatea de creatoie din domeniul Artelor Vizuale si Artelor Spectacolului;
c) membrii de onoare: fără drept de vot şi fără plata cotizaţiei.

Art.10.Uniunea îşi poate organiza secţii de creaţie pe domenii de specialitate.

Art.11. Membrii Uniunii au următoarele drepturi:
a) de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere ale Uniunii ;
b) de a li se comunica hotărârile legate de organele de decizie ale Uniunii ;
c) de a li se aduce la cunoştinţă informaţiile care privesc exercitarea profesiei, legate de posibilitatea încheierii unor contracte de comandă, de cesionare a drepturilor de autor sau ca participare la manifestări specifice artelor plastice;
d) de a fi informaţii asupra noutăţilor în viaţa artistică naţională şi internaţională, în măsura posibilităţilor financiare şi organizatorice ale Uniunii;
e) să participe la acţiunile iniţiate de U.A.P. şi de alte Asociaţii Profesionale cu domeniul apropiat de activitate.

Art.12. Membri Uniunii au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile statutului şi ale regulamentelor după care se desfăşoară activitatea în cadrul Uniunii;
b) să respecte destinaţia studiourilor de creaţie;
c) să contribuie, prin creaţia şi activitatea lor la îndeplinirea obiectivelor U.A.P. .
d) să plătească cotizaţia de membru al Uniunii şi contribuţii băneşti din veniturile realizate în exercitarea profesiei, stabilite prin regulamente;
e) conform prezentului statut plata cotizatiei este obligatorie pentru mentinerea calitatii de membru;
f) revenirea in drepturi a restantierilor se face numai prin plata integrala a sumei datorate;
g) orice membru al Uniunii care a fost supendat sau exclus si este reprimit in randul Uniunii nu poate candida la nici o functie de conducere a Uniunii in timpul mandatului de exercitiu (3 ani);
h) cumularea a doua avertismente scrise in cursul unui an prin baza hoptararii Consiliului Director asupra unui membru inscris atrage excluderea din Uniune;
i) pierderea calitatii de membru al Uniunii nu da dreptul asupra contriubutiei aduse la patrimoniul Uniunii.

Art. 13. Calitatea de membru al Uniunii încetează prin una din următoarele modalităţi:
a)retragerea pe baza cererii personale adusă la cunoştinţă Uniunii oficial, în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de finele anului social;
b)excluderea si radierea din evidentele Uniunii se produce automat ca urmare a neachitarii cotizatiei timp de un ani; in cazul achitarii cotizatiei restante membrul inscris poate sa faca o noua cerere de primire in U.A.P.;
c)suspendarea se produce automat ca urmare a neachitarii cotizatiei pe o perioada de sase luni sau pentru alte cauze.In urma suspendarii membru U.A.P. pierde toate drepturile ;
d)calitatea de membru U.A.P. poate inceta ca urmare a unor grave incalcari ale statultui cum ar fi :
-producerea unor pagube care afecteaza patrimoniul U.A.P. si nerecuperarea lor ;
-producerea de prejudicii morale grave la imaginea si activitatea U.A.P.;
-incalcarea bunelor moravuri si a ordinii publice;
Cazurile de suspendare si excludere se adopta prin vot secret de catre Consiliul Director al Uniunii ,prin majoritate simpla si se executa in in baza unei hotarari a Consiliului Director care v-a fi comunicata prin scrisoare recomandata ,cu confirmare de primire ,membrului respectiv.

Art.14. Cazurile de suspendare si excludere din Uniune ,conform prezentului Statut, adoptate de catre Consiliul Director al Uniunii sunt valabile si pentru membrii fondatori.Acestia o data exclusi nu au dreptul asupra contributiei aduse asupra patrimoniului Uniunii.

Art.15.Toate cazurile de suspendare si excludere din cadrul Uniunii sunt valabile pentru toti membrii inscrisi inUniune ,inclusiv asupra membrilor fondatori.

Art.16 .Impotriva deciziei de suspendare sau excludere se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare.Contestatia se solutioneaza de catre Consiliul Director si ramane definitiva pana la solutionarea in instanta a cazului respectiv.

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNIUNII
 
Art.17. Organele de conducere ale Uniunii sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
 
SECŢIUNEA I - ADUNAREA GENERALĂ

Art.18. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Uniunii compusă din toţi membrii săi şi este Statutar constituită în prezenţa a 2 /3 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

Art.19. Procedura de vot poate fi cea a votului secret sau a votului deschis.
Adunarea Generala si Adunarea Extraordinara sunt legal convocate si constituite si prin semnatura membrilor care au deliberat in baza votului prin corespondenta si au luat act de convocare, ordinea de zi si hotararile adoptate.

Art.20. Dacă oricare Adunare Generală nu întruneşte cvorumul Statutar prevăzut în articolul precedent, atunci va fi reprogramată în termen de 5 zile, calculat de la data sesiunii cu cvorum nestatutar.
Adunarea Generală în şedinţă reprogramată, va putea lucra, delibera şi lua hotărâri, valabile Statutar, în prezenţa a 1/5 din totalul membrilor cu drept de vot.

Art.21 ADUNAREA GENERALĂ decide asupra:
a) infiinţări de unităţi cu activităţi economice conexe, aducătoare de venituri, cu sau fără personalitate juridică;
b) alegerii şi revocării membrilor inclusiv asupra desemnării preşedintelui Uniunii Alegerea Consiliului Director se face în baza programelor de activitate prezentate;
c) aprobării bilanţului contabil;
d) modificarea cotizaţiilor;
e) modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului;
f) infiinţarea de filiale sau alte structuri asociative în ţară şi străinătate;
g) dizolvarea şi lichidarea Uniunii ;
h) validarii comisilor de specialitate.

Art.22. Regulament de funcţionare a Adunării Generale:
a ) Adunarea Generală alege membrii Comisiei de cenzori;
b) Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare;
c)  Adunările Generale sunt prezidate de Preşedinte;
d)  Adunarea Generală extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri importante şi va fi convocată de către Preşedinte sau la cerere scrisă şi înaintată Consiliului Director de către 1/5 din membrii cu drepturi depline;
e) Orice modificare a ordinelor de zi ale Adunărilor Generale şi a Adunărilor Generale Extraordinare, nu se poate face în mai puţin timp de 2 zile de la anunţatea efectivă a Adunării propriu zise şi după aprobarea modificărilor de către Consiliul Director.

Art.23. Adunarea Generală ratifică regulamentele adoptate cu privire la:
- Organizarea şi funcţionarea structurilor de execuţie;
- Atribuirea studiourilor de creaţie, modul lor de folosire, drepturile, obligaţiile şi răspunderea membrilor Asociaţiei, cărora li sau atribuit acestea;
- Organizarea şi funcţionarea galeriilor de artă şi a depozitelor de artă; - Alte regulamente privind activitatea Uniunii.

Art.24. Regulamentul de funcţionare a Adunării Generale şi a Adunării Generale Extraordinare poate fi elaborat de Consiliul Director şi va fi adoptat de Adunarea Generale.

Art.25. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară odată în an, în primul trimestru al anului şi va fi convocată de către Preşedintele Uniunii .
Adunare Generală se poate convoca în şedinţă extraordinară la cererea a două treimi din totalul de membri cu drept de vot.

Art.26. Adunarea Generală adoptă hotărâri, prin vot deschis, înafară de cazul în care aceasta hotărăşte ca votul să fie secret.
Hotărârile Adunarii Generale si ale Consiliului Directir se adoptă cu majoritatea simplă din numărul total de voturi exprimate.

Art.27. În situaţia în care se dezbate propunerea de desfiinţare a Uniunii , Adunarea Generală este Statutar constituită numai dacă participă toţi membri Uniunii .

Art.28. Hotărârile cu caracter normativ, precum şi alte hotărâri importante ale Adunării Generale se aduc la cunoştinţă prin afişare.

Art.29. Convocarea Adunarii Generale se face in termen de 15 zile inainte de lucrarile propriu zise ale Adunarii Generale. Ea v-a fi afisata la avizierul Uniunii si v-a fi comunicata prin emailurile de corespondenta.

Art.30.Hotararile Adunarii Generale raman valabile pentru toti membrii ,chiar si pentru aceia care au votat importiva sau nu au participat la lucrarile Adunarii Generale.
 
SECŢIUNEA II - CONSILIUL DIRECTOR
 
Art.31. Conducerea activităţii Uniunii între şedinţele Adunării Generale este asigurată de Consiliul Director cu respectarea prevederilor Statutare.

Art.32. Consiliul Director este format din 9 membri, aleşi pentru un mandat de 3 ani, din care unul va avea şi funcţia de Preşedinte şi va conduce lucrările Consiliului Director al Uniunii .

Art.33. Consiliul Director are umătoarele atribuţii:

- intocmeşte şi prezintă Adunării Generale, spre dezbatere raportul său de activitate, precum şi proiectele programelor de activitate artistică anuale şi probleme de reglementări interne;
- asigură condiţiile necesare pentru ţinerea evidenţei contabile conform Legii Contabilităţii, precum şi întocmirea bilanţului contabil anual;
-organizează manifestări expoziţionale, simpozioane, conferinţe în ţară şi străinătate;
-organizează şi controlează activitatea economică şi administrativă a Filialelor înfiinţate;
-prezintă darea de seamă şi bilanţul activităţii sale în faţa Adunării Generale;
-soluţionează cererile şi propunerile membrilor săi prin măsuri şi acţiuni de ordin administrativ;
-incheie contracte de muncă şi civile cu persoanele care alcătuiesc structura asociativa a Uniunii;
-face propuneri şi recomandări privind înfiinţarea de unităţi cu activităţi economice conexe;
-controlează şi coordonează activitatea unităţilor economice cu activităţi economice conexe;
-intocmeşte şi validează toate actele supuse sub analiză.

Art.34. Preşedintele reprezintă în toate actele juridice, în relaţiile cu terţii, cu autorităţile române şi străine, administraţia publică, prin semnătura sa preşedintele angajează Uniunii în mod legal.
Preşedintele poate da mandat de reprezentare unuia dintre vicepreşedinţi şi poate da delegaţie de atribuţii vicepreşedinţilor, precum şi unor persoane cu funcţii de conducere.
Preşedintele conduce toate lucrările Consiliului Director şi ale Adunărilor Generale.
Preşedintele poate convoca Adunarea Generală Extraordinară ori de câte ori apar probleme deosebit de importante pentru existenţa şi funcţionarea Uniunii ,conform prevederilor legale şi modificărilor legislative care au intrat în vigoare până la data convocării Adunării Generale.

Art.35. Consiliul Director îşi poate elabora propriul regulament de funcţionare pe care îl supune ratificării Adunării Generale.

Art.36. Actele juridice încheiate de organele de conducere ale Uniunii, în conformitate cu Statutul Uniunii şi în limita puterilor ce le sunt atribuite, sunt considerate ca încheiate de însăşi Uniunii ca persoană juridică şi ele sunt obligatorii pentru ea.
Actele prin care organele de conducere ar urmării un vădit scop străin aceluia pentru care a fost Uniunea constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică, nu vor avea efect juridic faţă de Uniune.

Art.37. Rezultate dezbaterii in consiluiul director se vor consemna intrun proces verbal de sedinta si hotararile vor fi luate in baza emiterii unei Hotarari semnate de catre presedinte si membrii consiliului director.

Art.38. Consiliul Director emite decizii si hotarari conform prevederilor .

Art.39. Administratorul verifica starea bazei materiale Uniunii impreuna cu presedintele, plata cotizatiilor,urmareste obligatia executarii obligatiilor fiscale, asigura o buna comunicare in cadrul Uniunii si urmareste executarea deciuziilor luate.

Art.40. Secretarul impreuna cu presedintele se ocupa de evidenta membrilor ,plata cotizatiilor, registrele speciale de intari iesiri,cat si de evidenta primara si actele care privesc administrarea patrimoniului.
 
SECŢIUNEA III- COMISIA DE CENZORI
 
Art.41. Comisia de Cenzori este alcătuită din 1 membru până la 100 de membri înscrişi şi din trei membri în cazul în care este depăşit de 100 de membri îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului de funcţionare prevăzut la art. 15) din prezentul statut.

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL Uniunii
 
Art.42.Patrimoniul social al Uniunii se constituie din cotele de participare subscrise şi vărsate de actualii membrii fondatori in numar de 24 ,cu titlu de taxă de participare asociativa in cuantumul de 100 lei .

Art.43.Patrimoniul Uniunii poate fi majorat şi prin hotărârea Adunării Generale.

Art.44. Uniunea poate primi cu orice titlu (proprietate, folosinţă, etc.) bunuri mobile şi imobile, prin acte de donaţie sau „mortis cauza”, a căror acceptare să fie condiţionată de posibilitatea obţinerii unor venituri sau avantaje satisfăcătoare pentru ea şi membrii săi sau numai pentru membrii săi, conform legilor în vigoare.

Art.45. Patrimoniul Uniunii se poate constitui şi din următoarele surse de finanţare:
-venituri provenite din editarea unor publicaţii şi din servicii de publicitate;
-vărsăminte făcute de către structurile Uniunii cu activităţi economice conexe;
-alte venituri reglementate prin acte normative sau prin normele interne ale Uniunii.
 
CAPITOLUL VI

CONSTITUIREA DE FONDURI SPECIALE ŞI CONTRIBUŢIA LA CONSTITUIREA UNOR ASEMENEA FONDURI

Art.46. Uniunea îşi constituie din veniturile proprii fonduri pentru:
-acordarea de împrumuturi: ajutoare de creaţie, precum şi ajutoare materiale, sociale ori de altă natură evidenţiate în bugetul Uniunii în condiţiile prevăzute de regulamente şi prin care se completează după caz, sumele plătite în fondul Asigurărilor Sociale de Stat;
- susţinera activităţii de creaţie a tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de artă, membri ai U.A.P. sau care nu au dobândit încă această calitate;
-acordarea de împrumuturi pe termen scurt pentru executarea unor contracte de comandă prevăzute de Legea nr. 8/1996 de către membrii săi; -completarea veniturilor membrilor săi aflaţi într-o împrejurare deosebită din punct de vedere material;
-intreţinerea clădirilor, a terenurilor, repararea clădirilor în raport cu titlul cu care este deţinut imobilul respectiv (chiriaş, proprietar, uzufructuar, etc.);

Art.47. Uniunea în colaborare, realizează conform legilor în vigoare cu persoane juridice sau fizice poate contribui la constituirea de fonduri pentru organizarea de grădiniţe pentru copiii membrilor săi sau pentru acordarea de ajutoare băneşti sau de întreţinere a membrilor săi pensionari, sau cu handicap şi care sunt fără familie sau lipsiţi de mijloace financiare pentru a-şi asigura îngrijirea.
 
CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art.48. Toate actele ce nu sunt atribuite prin Statutul Consiliului Director aparţin de drept Adunării Generale.

Art.49. Hotărârea de desfiinţare va cuprinde în mod obligatoriu şi măsuri cu privire la patrimoniu conform legilor în vigoare.

Art.50 Prezentul Statut se completează de drept cu alte prevederi legale în vigoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu